Hana Otevřelová

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je fyzická osoba Mgr. Hana Otevřelová IČ: 45676291, s místem podnikání Štěchovice – Masečín 104, 25207 Štěchovice jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Hana Otevřelová je fyzická osoba, která se zabývá speciálně pedagogickým a rodinným poradenstvím (viz. Kdo je Hana Otevřelová). Ke své práci také vytváří a rozesílání pomůcky, publikace, reedukační materiály apod. rodičům, školám i dalším zájemcům a organizacím.  Na   tomto webu není možné sledovat stav Vašich zásilek. Je možné telefonicky či e-mailem kontaktovat Hanu Otevřelovou (viz. Kontakty), ráda Vám poskytne odbornou konzultaci, případně informace o vaší objednávce.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Platná je objednávka e-mailem.

 2. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta je 1 - 2 týdny v závislosti na způsobu dodání (dobírka a faktura, bankovní převod). Termín dřívějšího odeslání je možné domluvit i individuálně po telefonické či e-mailové domluvě. V ojedinělých případech se dodací lhůta z organizačních důvodů může prodloužit, o této skutečnosti budete informování telefonicky či e-mailem.Objednaný materiál je možno vyzvednout i osobně po dohodě, v tom případě je vhodné vybrat způsob platby„Hotově při osobním odběru“. Zboží připravim k osobnímu odběru do dvou pracovních dnů.Na osobním vyzvednutí je nutné se domluvit předem.

 3. POŠTOVNÉ A BALNÉ

V katalogu služeb a produktů jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny zboží jsou konečné, nejsem plátcem DPH. K ceně bude připočtena suma za poštovné a balné.

Cena poštovného je závislá na hmotnosti a ceně zásilky dle sazeb České pošty:

 • pojištění zásilky od 500 Kč do 5.000 Kč: 5 Kč (do 500 Kč pojištění v ceně);
 • pojištění zásilky od 5.000 Kč: 12 Kč;
 • cena podle hmotnosti: do 0,5 kg 37 - 59 Kč, do 1 kg 43 - 64 Kč, do 2 kg 49 - 73 Kč, do 5 kg 80 Kč, do 10 kg 95 Kč, do 15 kg 110 Kč, do 20 kg 125 Kč;
 • balné podle velikosti zásilky a použitého obalu: 5 - 35 Kč,
 • v případě platby dobírkou: dobírková složenka do ceny zboží 5.000 Kč: 22 Kč, nad cenu zboží 5.000 Kč: 33 Kč; poplatek za dobírku: 12 Kč. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

K odeslanému materiálu vždy vystavuji fakturu, která je součástí zásilky. Fakturu můžeme zaslat i e-mailem. V případě, že chcete zaslat fakturu přímo na fakturační adresu, napište nám to prosím do poznámek.

Všem posíláme materiály po předchozím uhrazení částky na náš účet, nebo na dobírku. Podklady k úhradě Vám pošleme e-mailem.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu,
 • platba předem bankovním převodem,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka Česká pošta, a.s. – kupující hradí navíc tzv. dobírečné),
 • platba na fakturu se splatností (pouze organizace).

V případě opakované úhrady faktury po době splatnosti bude dané organizaci zboží zasíláno nadále již pouze na dobírku.Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.Organizace žádám o uvedení přesné fakturační adresyIČO, případně DIČ. V případě, že zboží bude doručováno jako balík a uvedete číslo mobilního telefonu, dostanete od České pošty sms avízo o doručení balíku.

 5. PODMÍNKY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. vrátit zboží ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud bylo zboží odesláno na základě provedení objednávky v katalogu mého webu. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí zboží vrátit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží zasílejte na adresu:

Štěchovice – Masečín 104

Štěchovice 252 07

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od vrácení zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Částka za vrácené zboží bude navrácena formou dobropisu.

 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k realizaci dodání zboží kupujícímu a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání) a autorizací výukových programů. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely dodání zboží a evidence výukových programů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Mgr. Hana Otevřelová Štěchovice – Masečín 104 , 252 07 Štěchovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, tedy zasláním e-mailu na adresu hana.otevrelova@seznam.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

7. Kontakty

 Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat:

Mobil: 736 754 416

e-mail: hana.otevrelova@seznam.cz

 8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

9. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2013. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a na http://www.hanaotevrelova.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Mgr. Hana Otevřelová, Štěchovice – Masečín 104, 252 07 Štěchovice, IČ: 45676291, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo účtenka-daňový doklad - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, cena, množství).

Záruční list obsahuje firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

2. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců*, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Reklamace se v rámci zákonné záruční lhůty řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

* Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou., nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

3. Záruční podmínky

a) Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle dokladu dopravce. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky pokud je zásilka např. neúplná nebo poškozená.

b) Při osobním převzetí je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a případné reklamace uplatnit ihned. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel.

c) Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možné neprodleně oznámit e-mailem na adresu hana.otevrelova@seznam.cz a dále postupovat podle pokynů dopravce. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat.

d) Místem pro uplatnění reklamace je Mgr. Hana Otevřelová, Štěchovice – Masečín 104, 252 07 Štěchovice. Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat:

Mobil: 736 754 416       e-mail:  hana.otevrelova@seznam.cz

e) Kupující může vadné zboží na reklamaci doručit na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
f) Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

4. Způsob vyřízení reklamace

a) V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s dodanou fakturou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího dodané faktuře. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo zboží vrátit.

b) Prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti požadované, prodávajícím, nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, nebo míře a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c) Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva (způsob vyřízení reklamace):

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení zboží,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení zboží,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení zboží. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

d) Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace, zvolí jej prodávající.

e) Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

f) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

g) Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.  V případě vrácení zboží z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto vrácení zboží.

h) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl při podání reklamace.

ch) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

i) Při výdeji zboží po vyřízení reklamace, je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 12. 2013. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího a v  na http://www.hanaotevrelova.cz.

Soubory cookies pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat mé služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.

Informace o cookies

Co je to cookie a proč je využíváme?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke sledování počtu návštěvníků na stránce

Ohrožuje používání souborů cookies mé soukromí?

Při zpracování těchto souborů důsledně dbáme na ochranu vašeho soukromí a vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a etickými standardy. Veškeré získané údaje chráníme za použití těch nejmodernějších technologií, a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu, vyjma případů, kdy nám poskytnutí osobních údajů může uložit zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně a jejich prohlížení pro vás může být složitější.

s